เครื่องมือวัดด้านน้ำและอาหาร
WATER & FOODOIL QUALITY METER
เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร

COD REACTOR
เตาย่อยสาร COD
WATER TEST KIT
ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ
PHOTOMETER
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบพกพา
TURBIDITY METER
เครื่องวัดค่าความขุ่น
SALINITY METER
เครื่องวัดค่าความเค็ม

HAND REFRACTROMETER
เครื่องวัดค่าความหวานแบส่อง
DIGITAL REFRACTROMETER
เครื่องวัดค่าความหวานแบบดิจิตอล
ORP METER
เครื่องวัดค่า ORP
TDS METER
เครื่องวัดค่าของแข็งละลายในน้ำ
CONDUCTIVITY METER
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
DO METER
เครื่องวัดค่าอ็อกซิเจนในน้ำ
CHLORINE METER
เครื่องวัดคลอรีน
MULTI QUALITY METER
เครื่องวัดค่าน้ำหลายพารามิเตอร์
PH METER
เครื่องวัดค่าพีเอช แบบปากกา
pH METER
ครื่องวัดค่าพีเอช แบบมือถือ
pH METER
ครื่องวัดค่าพีเอช แบบตั้งโต๊ะ
PH BUFFER
สารละลายบัฟเอร์

STOMACHER
เครื่องตีบดอาหาร


จำหน่ายเครื่องมือวัดด้านน้ำและอาหาร เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน, เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์, เครื่องวัดค่าพีเอช, เครื่องวัดค่าความหวาน, ความเค็ม, เครื่องวัดความขุ่น คุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
http://mitscitech.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=42